บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด

ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้


นโยบายด้านการตลาด

 • ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
 • ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 • ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย
 • ไม่ส่งเสริมการใช้กลยุทธ์ราคาต่ำเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์และบริการ จะประเมินจากคุณค่าที่ลูกค้าได้รับเป็นสำคัญ
 • บริหารค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดและการขาย โดยมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการเพิ่มยอดขายและการสร้างกำไรที่เป็นไปตามเป้าหมายทางการเงินของบริษัทในแต่ละปี

 

นโยบายด้านบุคลากร

 • ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพิ่มสมรรถนะของพนักงาน
 • ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีความยืดหยุ่นที่มุ่งเน้นความสัมฤทธิ์ผลของกิจกรรมของบริษัท โดยทุกหน่วยงานมีภารกิจและเป้าหมายในการสร้างกำไรให้แก่บริษัท
 • ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในบริษัท
 • ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • มีระบบผลตอบแทนและสวัสดิการที่เชื่อมโยงกับภารกิจและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของแต่ละหน่วยงานของบริษัท

 

นโยบายด้านการเงิน

 • มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า
 • มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อคงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
 • ต่อต้านการใช้คอรัปชั่นเป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจในทุกรูปแบบ
 • ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

 

นโยบายด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย

“ดำเนินธุรกิจโดยถือว่าระบบชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ”

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

“ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน”