ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น 

  1. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  2. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  3. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

 

 

***โปรดอ่านก่อนทำการโอนเงิน**

1. หลังจากสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะทำการคอนเฟิร์มรายการสินค้าผ่านทาง อีเมลล์ กลับไปยังคุณลูกค้า
2. กรุณารอการคอนเฟิร์มก่อนทำการโอนเงินทุกครั้ง
3. สินค้าปิดยอดการโอนเงินทุกๆ 14:00 น.
4. รอบการจัดส่งทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ โดยสินค้าจะถูกจัดส่งรอบถัดไปหลังวันที่แจ้งโอน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
5.หลังการโอนเงิน กรุณาแจ้งการชำระเงินทางเว็บไซส์ (https://www.at-z.co.th/informpayment) เพื่อยืนยันการชำระเงิน
6.หากคุณลูกค้าโอนเงินมาก่อนการคอนเฟิร์ม ในกรณีสินค้าในระบบหมด อาจจะจำเป็นต้องใช้เวลา 7-14 วันในการดำเนินการเพื่อทำการคืนเงิน**เนื่องจากทางคลังสินค้าจะปิดเพื่อเช็คสต๊อคในวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 ทำให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562**

**สินค้าอาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่ง ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ**