บริการทำความสะอาดและบรรจุผลิตภัณฑ์

 

 

บริการทำความสะอาด บรรจุภัณฑ์

เมื่อลูกค้าเปิดบิลในการสั่งผลิต บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด
จำเป็นต้องทำความสะอาดก่อนการบรรจุผลิตภัณฑ์
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ไม่ให้เกิดการปนเปิ้อน
หรือติดเชื้อ

  

  

 

 

บริการด้านอื่นๆ