Stability Testing หัวใจหลักของคุณภาพเครื่องสำอาง

Last updated: 2019-07-03  |  9904 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

Stability Testing หัวใจหลักของคุณภาพเครื่องสำอาง

    ในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นยุคที่ธุรกิจสุขภาพและความงามกำลังเฟื่องฟู มีเครื่องสำอางหลากหลายแบรนด์จำหน่ายในท้องตลาด แต่ทำไมผลิตภัณฑ์ที่ดี ใช้แล้วเห็นผลจริงและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงล้วนต้องผ่านการทดสอบค่าความคงตัวเป็นเพราะอะไร

     การตรวจ Stability หรือ การทดสอบความคงตัว เป็นกระบวนการพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้คงคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี ตลอดจนถึงการปนเปื้อนต่างๆ เช่น สี กลิ่น เนื้อผลิตภัณฑ์แยกชั้น เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

     

     AT-ZE ผู้ผลิตและให้บริการสร้างแบรนด์สุขภาพและความงามระดับชั้นนำของประเทศ เราให้ความสำคัญในทุกกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐานสากล GMP PIC/S และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการทดสอบทาง Stability ประกอบด้วย

 

- การทดสอบแบบสภาวะเร่ง (Accelerated storage condition) ซึ่งทดสอบโดยใช้อุณหภูมิร้อนสลับเย็น เพื่อเร่งปฎิกิริยาการสลายตัวหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ที่อาจส่งผลต่อคุณสมบัติความคงตัวของผลิตภัณฑ์ เช่น สี ความชื้น ความหนืด การแยกชั้นและความเสื่อมประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประเมินอายุของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

- การทดสอบสภาวะการเก็บรักษาจริง (Real time storage condition) เป็นการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ตามอายุการเก็บรักษาจริง ด้วยการเก็บไว้ในสถานที่อุณหภูมิปกติเป็นเวลานาน 1- 2 ปี เพื่อทดสอบความคงตัวของคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่ง AT-ZE จะทำการทดสอบทุกๆ 6 เดือนเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำไม่คลาดเคลื่อน

 

 

ทั้งนี้หากพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านการทดสอบทาง Stabilitty ทางเราจะปรับปรุงแก้ไขสูตรผลิตภัณฑ์และทำการทดสอบใหม่จนกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่แน่นอน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพราะทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก AT-ZE ต้องดีที่สุด