Corporate Identity คืออะไร ทำไมแบรนด์สินค้าควรมี?

Last updated: 2019-07-03  |  27748 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

Corporate Identity คืออะไร ทำไมแบรนด์สินค้าควรมี?

คำว่า Identity หรือ“อัตลักษณ์” คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของตัวบุคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไปหรือสากลกับสังคมอื่นๆ หรือไม่เหมือนกับของคนอื่น

Corporate Identity หมายถึง การออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรหรือแบรนด์สินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจหรือกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ เป็นภาพลักษณ์ ความคิดและรูปแบบของแบรนด์ที่สื่อถึงผู้บริโภค ซึ่งทำให้ลูกค้าจดจำและ สร้างความโดดเด่นในด้านการแข่งขัน ซึ่งในการออกแบบอัตลักษณ์มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการคือ

 

 

-LOGO คือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้แก่สินค้าและบริษัทและเป็นเครื่องสะท้อนภาพลักษณ์ในทางการตลาดของธุรกิจผ่านทาง รูปร่าง ตัวอักษร สี หรือรูปภาพ

 


-FONT หรือรูปแบบตัวอักษรที่เราจะนำมาใช้กับ CI ของแบรนด์ ควรมีไม่เกิน 2-3 ฟ้อนและกำหนดให้ชัดเจนว่าฟ้อนตัวอักษรแตะละแบบ แต่ละขนาดใช้กับตัวหนังสือประเภทไหน เช่น Display , Content ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย-COLOR สีเป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถจดจำตราสินค้าได้ ซึ่งแต่ละสีให้ความหมายอารมณ์ ความรู้สึกแตกต่างกันตามหลักจิตวิทยา และเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้ชัดเจน การเลือกใช้จึงไม่ควรเกิน 3-4 สี

 

 

 

ตัวอย่าง เช่น จากภาพข้างต้น เราเห็นตัวอักษรสีขาวและสีส้มกับพื้นหลังสีม่วงเท่านั้น แต่เราก็จดจำได้ทันทีว่าเป็น ธนาคารพาณิชย์ เพราะว่าอัตลักษณ์ของ SCB หรือธนาคารพาณิชย์คือพื้นหลังสีม่วง  ตัวอักษรสีขาว และตราสัญลักษณ์สีส้มนั้นเอง


นอกจาก 3 องค์ประกอบข้างต้นแล้ว การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จเป็นที่จดจำของผู้คนทั่วไป ยังต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วย เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ไอคอน ลายเส้น ตลอดจนสโลแกน คำขวัญโดนใจต่างๆ รวมไปถึงการดำเนินการที่มีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

 

อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของการสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรหรือแบรนด์สินค้า จะทำให้ธุรกิจของคุณมีความแตกต่าง มีแนวทางการตลาดชัดเจน และสร้างการรับรู้ เป็นที่จดจำได้ง่ายของลูกค้า ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ ท่ามกลางคู่แข่งมากมายในตลาด