ภาษีเงินได้นิติบุคคล VS บุคคลธรรมดา

Last updated: 2019-07-03  |  10478 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล VS บุคคลธรรมดา

ภาษีเป็นเรื่องของเงินๆทองๆที่เรามีหน้าที่ชำระให้แก่รัฐตามกฎหมาย  เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจควรศึกษาและให้ความใส่ใจ เพราะในการประกอบธุรกิจมีรายรับ-รายจ่ายสูง ย่อมเสียอัตราภาษีสูง แต่ถ้าหากเลือกคำนวณภาษีให้เหมาะสมกับธุรกิจ ก็จะช่วยลดรายจ่ายภาษี เพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจได้

ซึ่งการที่ผู้ประกอบการธุรกิจจะเลือกยื่นภาษีเงินได้แบบใด ให้พิจารณาจากรายได้สุทธิจากการประกอบธุรกิจ ภายหลังจากคำนวณหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจว่าต้องเสียอัตราภาษีเท่าไหร่ และเปรียบเทียบการยื่นภาษีเงินได้แบบใดให้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในการดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามที่มีรายได้เกินกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป ควรเลือกยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพราะมีอัตราภาษีสูงสุด 20 % น้อยกว่าการยื่นภาษีเงินได้แบบบุคคลธรรมดา

ผู้ประกอบการที่จะขอยื่นภาษีเงินได้แบบนิติบุคคล ต้องดำเนินการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ก่อน ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ขอยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง และเขตภูมิภาค ติดต่อจดทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในพื้นที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบริหารการจดทะเบียน สำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4446-7 และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกจังหวัด