กระบวนการผลิตน้ำดีไอ (DI) สำหรับผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม

Last updated: 2019-07-03  |  11707 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

น้ำปราศจากไอออน (Deionized water) 

หรือที่เรียกกันโดยทั่ว ๆ ไปว่าน้ำ ดีไอ (DI) เป็นน้ำที่ผ่านการกรองไอออน โดยใช้เรซินเป็นตัวกรองจึงทำให้น้ำที่ได้ไม่มีไอออนหลงเหลืออยู่ และเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิสูงอย่างแท้จริงเพราะโมเลกุลที่เหลืออยู่ และเป็นในน้ำปราศจากไอออนจะมีเพียงโมเลกุลของน้ำ (H2O) เท่านั้น

น้ำปราศจากไอออนหรือน้ำ DI เป็นน้ำที่ผลิตขึ้นมาจากการกรองโดยเรชิน และเป็นน้ำที่ไม่มีไอออน แร่ธาตุ หรือแม้แต่ประจุไฟฟ้าหลงเหลืออยู่ จึงทำให้เป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง และนิยมนำไปใช้ประโยชน์กันอย่างหลากหลาย การนำไปใช้ต้องตรวจสอบคุณภาพก่อน สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งหรือน้ำปราศจากไอออนเป็นน้ำที่มีต้นทุนการผลิตสูงดังนั้นการใช้แต่ละครั้งต้องเลือกนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ทางยา เภสัชกรรม เครื่องสำอาง         ผลิตอาหาร กิจการเสริมความงาม เป็นต้น

 

กระบวนการผลิตน้ำ ดีไอ (DI) สำหรับผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม

นํ้าจากแหล่งนํ้าผ่านกระบวนการปรับคุณภาพนํ้าเบื้องต้น (Pretreatment) แล้วผ่านกระบวนการ รีเวอร์สออสโมซิส RO (Reverse Osmosis) ก่อนที่จะผ่าน Ion Exchange จึงจะได้เป็นนํ้า DIขั้นตอนที่ 1 – นํ้าจากแหล่งนํ้า
นํ้าบาดาล, นํ้าประปา, นํ้าผิวดิน หรือ นํ้าจากบ่อเก็บนํ้า ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อลดภาระการรับปริมาณความสกปรก หรือเพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของ Ion Exchange ควรเลือกนํ้าจากแหล่งนํ้าที่มีค่าความนำไฟฟ้าตํ่า(EC) และค่าของแข็งแขวนลอยตํ่า (Total dissolved solid)

 

ขั้นตอนที่ 2 – การปรับคุณภาพนํ้าเบื้องต้น
คือ การนำนํ้าจากแหล่งนํ้าผ่านการกรองต่างๆ ( Carbon filter,Cartridge filter, Softener) เพื่อให้นํ้ามีค่าความสกปรกลดลง เพื่อไม่ให้ Membrane และ Ion Exchangeรับโหลดความสกปรกมากเกินไป

 


 ขั้นตอนที่ 3 - กระบวนการ RO (Reverse Osmosis)
นํ้าที่ผ่านกระบวนการนี้จะมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นความสะอาดมากยิ่งขึ้นและจะช่วยกำจัด Total Dissolve Solids ให้มีค่าตํ่าลงก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทำนํ้าปราศจากไอออน (IonExchange)


 

ขั้นตอนที่ 4 -Ion Exchange เป็นการดึงประจุ (Ion)
ทั้งบวกและลบออกจากนํ้า เพื่อให้นํ้ามีสภาพความนำไฟฟ้าน้อยที่สุดโดยผ่าน Cation resin และ Anion resin การผ่านจะผ่าน Cation resin tank ก่อนแล้วจึงผ่าน Anion resin tank หลังจากนั้น จะผ่าน Mix bed Ion เพื่อดักทั้งประจุบวกและลบที่เล็ดลอดออกมาจาก Cation tank และ Anion tank นํ้าที่ได้จะกลายเป็นนํ้าปราศจากไอออน หรือนํ้า DI