แจ้งรายชื่อพ้นสภาพพนักงานจากบริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด

แจ้งพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัท 
 
 
                                          นายชันยกร      คงสกุล                                ตำแแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย 
 
นางสาวรัชนีย์          วรแสน                     ตำแหน่ง Sale Supervisor
         
นางสาววัชรี    ตั้งวงษ์ไชย                              ตำแหน่ง Sale Representative
         
นางสาวศิฐ์กาณ   จันดี                                   ตำแหน่ง Sale Representative
   
นางสาวณปภัช     ชูสมภพ                             ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกขาย
       
 นายโชติวรุฒม์   ธนรุจน์วรภัทร์                            ตำแหน่ง Sale Representative
       
  นางสาววรนันท์  รัตนพงศ์พันธ์                             ตำแหน่ง Sale Representative
       
  นางสาวธัญรัศม์  กฤศไพโรจน์                             ตำแหน่ง Sale Representative
       
  นางสาวเกษิตา  นราธรธาริน                                ตำแหน่ง Sale Representative
       
   นางสาวกุลจิรา  เหล่าประเสริฐ                            ตำแหน่ง Sale Representative
       
   นายรพีพงศ์   พิทักษ์ศิลป์                                    ตำแหน่ง Sale Representative
       
   นายปรมินทร์  สิทธิบูรณ์                                      ตำแหน่ง Sale Representative
     
   นางสาวปุญญภา  แดงเปี่ยม                               ตำแหน่ง Sale Representative
 
   นายชาคริต วินิจสร                                              ตำแหน่ง Sale Representative
 
    นายรินรดา ตะพัง                                                 ตำแหน่ง Sale Representative
 
    นายชิตภัท สิริชายากร                                        ตำแหน่ง Sale Representative
 
    นายนภัทร อยู่เลี้ยง                                             ตำแหน่ง Sale Representative
 
    นายทัศนน แก้วสุจริต                                         ตำแหน่ง Sale Representative
 
    นายสมภพ  ดำกุล                                               ตำแหน่ง Sale Representative
    
 
                  บุคคล/กลุ่มบุคคล ดังกล่าวได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด แล้ว ฉะนั้น การกระทำใดๆ ของบุคคล/กลุ่มบุคคลดังกล่าว            ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น จึงขอเรียนมาเพื่อให้ บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า บริษัทคู่ค้าต่างๆ ทราบ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสับสนว่าบุคคลดังกล่าวนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการประกอบธุรกรรม และหรือธุรกิจการค้าบริษัท